en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Založenie a.s.

Založenie akciovej spoločnosti

Podobne ako založenie spoločnosti s ručením obmedzeným založenie akciovej spoločnosti je komplikovaný proces, ktorý vyžaduje pripraviť desiatku dokumentov a následnú návštevu niekoľkých úradov. Pokiaľ nechcete stráviť zakladaním firmy niekoľko desiatok hodín a chcete na založení spoločnosti ušetriť využite našu službu založenia firmy.

Založenie akciovej spoločnosti "ALL INCLUSIVE " - 880 €

V prípade objednania tejto služby zabezpečia naši pracovníci všetky potrebné náležitosti za Vás. Vybavíme za Vás prípravu dokumentov, vydanie Živnostenských listov, zaregistrujeme Vašu spoločnosť do Obchodného registra a vybavíme registráciu spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.

V našich cenách je zahrnuté:
 • poplatok za zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra. Pri klasickom podaní, kedy by ste dokumenty na založenie spoločnosti podávali Vy, je 750€, pretože dokumenty podávame elektronicky platíme znížení poplatok.
 • konzultácie - pred založením firmy Vám na základe Vašich potrieb ochotne pomôžeme nájsť tú najvhodnejšiu formu podnikania
 • vypracujeme všetky potrebné dokumenty pre založenie spoločnosti
 • zabezpečíme stretnutie u notára za účelom spísania notárskej zápisnice potrebnej pre založenie akciovej spoločnosti,
 • podáme návrh na Živnostenský register vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení a po vydaní ho následne preberieme,
 • elektronicky podáme návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • Vašu spoločnosť zároveň zaregistrujeme na Daňovom úrade k plateniu dane z príjmu
 • všetky dokumenty Vám následne odovzdáme a môžete začať v podnikaní – celý tento proces založenia trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní
Vaše ďalšie náklady spojené so založením spoločnosti budú zahŕňať už len:
 • Poplatky u notára za spísanie notárskej zápisnice - (od 150,-Eur pri základnom imaní 25.000,-Eur)
 • poplatky za vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení - 0 € za každú voľnú živnosť, 7,5 € za každú viazanú/remeselnú živnosť
 • overenie ďalších podpisov a overených kópií dokumentov potrebných do notárskej zápisnice - 10 € - 25€ pre spoločnosť s 1 štatutárnym orgánom a akcionárom fyzickou osobou u notára.

Pri vyššom základnom imaní alebo viacerých akcionárov je potrebné počítať s vyššími poplatkami za spísanie notárskej zápisnice.

Celkové náklady spojené so založením spoločnosti sú od 1030€ € vrátane všetkých poplatkov štátnym orgánom pri akciovej spoločnosti  s jedným akcionárom a jedným predsedom predstavenstva vrátane voľných živností.

V prípade záujmu zaregistrujeme Vašu firmu na daňovom úrade k ďalším daniam (DPH, dani z motorového vozidla a pod.).

K novo zakladaným spoločnostiam Vám vieme poskytnúť aj sídlo spoločnosti, služby virtuálnej kancelárie, prenájom rokovacích priestorov, usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti a pod.

Naši pracovníci pre Vás Vypracujú všetky potrebné dokumenty k založeniu firmy, vybavíme živnostenské listy, zápis spoločnosti do Obchodného registra a registráciu spoločnosti na daňovom úrade k plateniu dani z príjmu, prípadne registráciu k DPH.

Akciová spoločnosť je kapitálová spoločnosť, ktorú môže založiť jedna a to iba právnická osoba inak dvaja alebo viacerí zakladatelia (akcionári). Hodnota základného imania a.s. musí byť aspoň 25 000 €.

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „akciová spoločnosť“ alebo skratku „akc. spol.“ alebo skratku „a.s.“.

V prípade, že spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí zakladatelia uzatvára sa zakladateľská zmluva, v prípade jediného zakladateľa je to zakladateľská listina. Obe musia byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice. Súčasťou ktorej musia byť Stanovy spoločnosti.

Založenie akciovej spoločnosti môže prebehnúť dvoma spôsobmi, a to založením na základe výzvy na upisovanie akcií a založením bez výzvy na upisovanie akcií.

Založenie akciovej spoločnosti môže prebehnúť dvoma spôsobmi:

- založením na základe výzvy na upisovanie akcií

- založením bez výzvy na upisovanie akcií

Založenie bez výzvy na upísanie akcií  je spôsob založenia akciovej spoločnosti tiež nazývaný jednorazovým založením.

Zmluvy pripravené našou spoločnosťou sú koncipované tak, že nie je potrebné dokladovať splatenie základného imania. Medzi hlavné výhody akciovej spoločnosti je, že akcionári ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nominálnej hodnoty vlastnených akcií

Orgánmi akciovej spoločnosti sú:
 • valné zhromaždenie,
 • predstavenstvo,
 • dozorná rada.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, minimálny počet je jeden člen predstavenstva, ktorý je zároveň jej predsedom. Dozorná rada musí mať aspoň troch členov. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Požiadavky na založenie a.s. a informácie, práva povinnosti akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady nájdete v Obchodnom zákonníku č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk