en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Zrušenie firmy z úradnej moci

Zrušenie firmy súdom z úradnej moci "ex offo"

Jednou z najjednoduchšou možnosťou je zrušenie spoločnosti súdom. Súd môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti bez akejkoľvek aktivity konateľa. Postačuje doručiť podnet na zrušenie spoločnosti na súd. Tento môže podať akákoľvek osoba, aj samotný konateľ spoločnosti.

Podnet na zrušenie spoločnosti je možné podať len pri nasledovných prípadoch:

a) ak sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,

b) spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,

c) zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,

d) spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,

e) spoločnosť porušuje povinnosť podľa § 56 ods. 4,  (vykonáva činnosti, ktoré môžu vykonávať iba fyzické osoby, ktoré sú na to oprávnené a majú odborné predpoklady, licencie, iné zručnosti vyžadované zákonom)

f) spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,

g) spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3.  (nemá vzťah k sídlu, napr. má neplatnú nájomnú, či podnájomnú zmluvu, alebo vlastník nehnuteľnosti nesúhlasí s umiestnením sídla)

Stačí aby bol splnený len jeden bod a je možné podať podnet na zrušenie spoločnosti súdom


Po podaní podnetu na zrušenie spoločnosti postupuje súd nasledovne:

1. Súd vyzýva podnikateľa, aby v lehote odstránil predmetný nedostatok. Je možné napr. doložiť potrebné listiny do zbierky listín, alebo obnoviť nájomnú, či podnájomnú zmluvu.

2. Ak podnikateľ na výzvu súdu nereaguje, súd začne konanie o zrušenie spoločnosti a to zisťovaním či je v spoločnosti nejaký majetok. Podľa toho súd buď nariadi likvidáciu a vymenuje likvidátora alebo ak spoločnosť nemá žiaden majetok zruší spoločnosť bez likvidácie.

3. Ak súd zistí, že spoločnosť nemá majetok, tak zverejní v Obchodnom vestníku oznámenie, že vedie konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie a najskôr po uplynutí 3 mesiacov od dňa oznámenia v Obchodnom vestníku súd vydá uznesenie o zrušení spoločnosti bez likvidácie a následne vymaže spoločnosť z obchodného registra.

Zrušenie spoločnosti prostredníctvom podania podnetu, kedy všetky úkony na zrušenie vykoná súd, môže z dôvodu absencie zákonných lehôt trvať aj niekoľko rokov.

Pre niektorých podnikateľov, ktorý už nechcú podnikať, a nemajú majetok - čiže nemôžu spoločnosť zrušiť likvidáciou , a ani neni v úpadku - nemôžu začať konkurzné konanie to môže byť niekedy jedna s posledných možností.

Ďalším riešením je ale možnosť predať svoju spoločnosť. Naša spoločnosť ponúka na predaj takéto spoločnosti na stránke. Ak je spoločnosť aj platca DPH ceny za ňu sa pohybujú vyššie.

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk