en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Založenie a.s. v ČR

Založenie a.s. v Českej republike

Akciová spoločnosť môže byť založená jedným zakladateľom (právnickou osobou) alebo najmenej dvomi fyzickými osobami. Na založenie akciovej spoločnosti potrebujete akciový kapitál vo výške minimálne 2 mil. Kč a najmenej 30% musí byť splatené.

Výhodou akciovej spoločnosti je:

 • transparentnosť
 • veľmi prestížna forma podnikania
 • akcionári spoločnosti neručia za záväzky spoločnosti
 • v prípade akcií na doručiteľa jednoduchá prevoditeľnosť akcií

Cena za založenie akciovej spoločnosti (a.s.) v Českej republike je 1900 € a zahrňuje:

 • Overenie správnosti názvu spoločnosti (z dôvodu zameniteľnosti)
 • Zastúpenie u notára (spísanie notárskej zápisnice)
 • Príprava potrebnej dokumentácie vrátane zakladateľských dokumentov spoločnosti
 • Zastupovanie klienta pri jednaní s úradmi štátnej správy (živnostenský úrad, finančný úrad)
 • Ohlásenie živností a vyzdvihnutie živnostenských listov, prípadne koncesných listín
 • Podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Registráciu novej spoločnosti k dani z príjmov právnických osôb, prípadne k ďalším daniam

Všeobecné informácie o Českej akciovej spoločnosti

Štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti je predstavenstvo, ktoré jedná menom akciovej spoločnosti a riadi činnosť akciovej spoločnosti. Na činnosť predstavenstva a hospodárenie akciovej spoločnosti dozerá dozorná rada.

Pokiaľ má akciová spoločnosť viac akcionárov, nie sú títo akcionári spoločnosti uvedení na výpise z obchodného registra. V prípade listinných akcií na doručiteľa zaručuje ich držanie úplnú anonymitu akcionára. Akcie na doručiteľa sú vždy jednoducho prevoditeľné a ich majiteľom je práve ten, kto tieto akcie drži.

Dozorná rada aj predstavenstvo akciovej spoločnosti majú obvykle najmenej 3 členov. Predstavenstvo môže mať iba jedného alebo dvoch členov v prípade, že má akciová spoločnosť len jedného akcionára. Pokiaľ má akciová spoločnosť len jedného akcionára, je tento akcionár vždy zapísaný v obchodnom registri a táto informácia je verejne prístupná.

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk