en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Zlúčenie firmy

Zlúčenie firmy

Najrýchlejším spôsobom zrušenia spoločností je ich zlúčenie. Ak ste spoločníkom v dvoch a viac spoločnostiach je pre Vás výhodnejšie ich zlúčiť do jednej a táto spoločnosť s ručením obmedzeným sa stane právnym nástupcom všetkých spoločností, ktoré zlúčením zaniknú.

A teda všetky záväzky a pohľadávky voči tretím osobám preberá nástupnícka spoločnosť. Vaša spoločnosť zlúčením do inej spoločnosti zanikne, tým pádom za ňu nemusíte platiť nové daňové licencie.

Cena za zlúčenie spoločností  je od 690 eur. Plus klient si hradí cenu Notárskej zápisnice o zlúčení spoločností.


Zlúčenie s.r.o. je postup zrušenia spoločnosti bez likvidácie, kedy dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločnosti, kde imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú, jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa stáva právnym zástupcom zanikajúcich spoločností.

Zlúčenie je vlastne forma fúzie, kedy sa zlučuje spoločnosť A s.r.o.  a spoločnosť B s.r.o. ktorá zaniká bez likvidácie a prechádza na spoločnosť A s.r.o. .

Napr. ak máte niekoľko nečinných spoločností a chcete sa vyhnúť plateniu daňových licencií, forma zlúčenia vám vyrieši problém s veľkým počtom spoločností, kedy všetky vaše spoločnosti zlúčite do jednej.

Na zlúčenie spoločnosti je potrebné schválenie návrhu zmluvy o zlúčení v zmysle § 69 ods.6  Obchodného zákonníka.


Zmluva musí obsahovať:

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, splývajúcich alebo zlučujúcich sa spoločností; v prípade splynutia aj právnu formu, obchodné meno a sídlo spoločnosti, ktorá vznikne splynutím,

b) podiely spoločníkov spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení spoločností v nástupníckej spoločnosti, prípadne výšku vkladov spoločníkov v nástupníckej spoločnosti,

c) návrh spoločenskej zmluvy, prípadne zakladateľskej zmluvy a stanov spoločnosti, ktorá vznikne splynutím,

d) určenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti,

e) určenie času, odkedy nadobudnú spoločníci zanikajúcich spoločností právo na podiel na zisku ako spoločníci nástupníckej spoločnosti,

f) určenie členov štatutárneho orgánu, prípadne dozornej rady spoločnosti, ktorá vznikne splynutím, ak je nástupníckou spoločnosťou spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť.

V prípade zlúčenia spoločnosti je potrebný súhlas všetkých spoločníkov aj spoločníkov nástupníckej spoločnosti, ak zákon neustanovuje alebo spoločenské zmluvy týchto spoločností neurčujú inak.

Účinky zlúčenia spoločnosti nastávajú až jeho zápisom do obchodného registra.

Naša spoločnosť ponúka možnosť vykonania týchto náročných úkonov pre zlúčenie spoločnosti.

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk