en flag - venice europe cz flag - VENICE s.r.o. sk flag - VENICE s.r.o.

Založenie a.s.

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie - j.s.a.

Podobne ako založenie spoločnosti s ručením obmedzeným založenie jednoduchej spoločnosti na akcie je komplikovaný proces, ktorý vyžaduje pripraviť desiatku dokumentov a následnú návštevu niekoľkých úradov. Pokiaľ nechcete stráviť zakladaním firmy niekoľko desiatok hodín a chcete na založení spoločnosti ušetriť využite našu službu založenia firmy.

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie "ALL INCLUSIVE " - 680 €

V prípade objednania tejto služby zabezpečia naši pracovníci všetky potrebné náležitosti za Vás. Vybavíme za Vás prípravu dokumentov, vydanie Živnostenských listov, zaregistrujeme Vašu spoločnosť do Obchodného registra a vybavíme registráciu spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.

V našich cenách je zahrnuté:
 • poplatok za zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra. Pri klasickom podaní, kedy by ste dokumenty na založenie spoločnosti podávali Vy, je 750€, pretože dokumenty podávame elektronicky platíme znížení poplatok.
 • konzultácie - pred založením firmy Vám na základe Vašich potrieb ochotne pomôžeme nájsť tú najvhodnejšiu formu podnikania
 • vypracujeme všetky potrebné dokumenty pre založenie spoločnosti
 • zabezpečíme stretnutie u notára za účelom spísania notárskej zápisnice potrebnej pre založenie jednoduchej spoločnosti na akcie,
 • podáme návrh na Živnostenský register vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení a po vydaní ho následne preberieme,
 • elektronicky podáme návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • Vašu spoločnosť zároveň zaregistrujeme na Daňovom úrade k plateniu dane z príjmu
 • všetky dokumenty Vám následne odovzdáme a môžete začať v podnikaní – celý tento proces založenia trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní
Vaše ďalšie náklady spojené so založením spoločnosti budú zahŕňať už len:
 • poplatky u notára za spísanie notárskej zápisnice - (od 70,-Eur pri základnom imaní 1,-Eur)
 • poplatky za vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení - 0 € za každú voľnú živnosť, 7,5 € za každú viazanú/remeselnú živnosť
 • overenie ďalších podpisov a overených kópií dokumentov potrebných do notárskej zápisnice - 10 € - 25€ pre spoločnosť s 1 štatutárnym orgánom a akcionárom fyzickou osobou u notára.
 • poplatok za registráciu akcií u CDCP - od 110,-Eur

Pri vyššom základnom imaní alebo viacerých akcionárov je potrebné počítať s vyššími poplatkami za spísanie notárskej zápisnice.

Celkové náklady spojené so založením spoločnosti sú od 900€ € vrátane všetkých poplatkov štátnym orgánom pri jednoduchej spoločnosti na akcie s jedným akcionárom a jedným predsedom predstavenstva vrátane voľných živností.

V prípade záujmu zaregistrujeme Vašu firmu na daňovom úrade k ďalším daniam (DPH, dani z motorového vozidla a pod.).

K novo zakladaným spoločnostiam Vám vieme poskytnúť aj sídlo spoločnosti, služby virtuálnej kancelárie, prenájom rokovacích priestorov, usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti a pod.

Naši pracovníci pre Vás Vypracujú všetky potrebné dokumenty k založeniu firmy, vybavíme živnostenské listy, zápis spoločnosti do Obchodného registra a registráciu spoločnosti na daňovom úrade k plateniu dani z príjmu, prípadne registráciu k DPH.

Jednoduchá spoločnosť na akcie je kapitálová spoločnosť, ktorú môže založiť jedna osoba alebo viacerí zakladatelia (akcionári). Hodnota základného imania a.s. musí byť len 1 €.

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „Jednoduchá spoločnosť na akcie“ alebo skratku „j.s.a.“.

V prípade, že spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí zakladatelia uzatvára sa zakladateľská zmluva, v prípade jediného zakladateľa je to zakladateľská listina. Obe musia byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice. Súčasťou ktorej musia byť Stanovy spoločnosti.

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie môže prebehnúť dvoma spôsobmi, a to založením na základe výzvy na upisovanie akcií a založením bez výzvy na upisovanie akcií.

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.) môže prebehnúť dvoma spôsobmi:

- založením na základe výzvy na upisovanie akcií

- založením bez výzvy na upisovanie akcií

Založenie bez výzvy na upísanie akcií  je spôsob založenia jednoduchej spoločnosti na akcie tiež nazývaný jednorazovým založením.

Zmluvy pripravené našou spoločnosťou sú koncipované tak, že nie je potrebné dokladovať splatenie základného imania. Medzi hlavné výhody jednoduchej spoločnosti na akcie je, že akcionári ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nominálnej hodnoty vlastnených akcií

Orgánmi jednoduchej spoločnosti na akcie sú:
 • valné zhromaždenie,
 • predstavenstvo,
 • dozorná rada - ktorá sa nemusí vytvoriť

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, minimálny počet je jeden člen predstavenstva, ktorý je zároveň jej predsedom. Dozorná rada musí mať aspoň troch členov. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Požiadavky na založenie a.s. a informácie, práva povinnosti akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady nájdete v Obchodnom zákonníku č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Online Invest s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

+421 944 255 853 info@onlineinvest.sk